Od A do Š o porodiljskom bolovanju

0
Foto: pixabay.com
Pisali smo već o trudničkom bolovanju, kao i o naknadama koje dobijate dok ste na njemu, a sada nešto više o porodiljskom bolovanju (u produžetku samo “porodiljsko”).
Na samom početku bilo bi dobro da razgraničimo trudničko i porodiljsko bolovanje.
Trudničko i porodiljsko bolovanje su dva različita pojma za koja važe ražličita pravila – trudničko bolovanje tj. odsustvo sa rada radi održavanja trudnoće koriste samo neke žene, i otvara se iz zdravstvenih razloga, kada je potrebno da žena u toku trudnoće miruje, dok je porodiljsko pravo koje imaju sve zaposlene trudnice.
Takođe, isplata naknada za trudničko i za porodiljsko je različito uređena – drugačija je regulativa kao što su različite i institucije koje učestvuju u isplati naknada.
Pravo na porodiljsko bolovanje ima zaposlena žena (zakon ovde misli na ženu koja je u radnom odnosu tj. ima zaključen ugovor o radu). To se odnosi na sve zaposlene žene, bez obzira da li je ugovor o radu na određeno ili na neodređeno vreme (“za stalno”).

Žena koja nije u radnom odnosu već je radno angažovana po nekom drugom osnovu (ugovor o delu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima i sl.) nema pravo na porodiljsko, kao ni na druga prava koja imaju zaposleni u radnom odnosu.


Porodiljsko traje ukupno 365 dana za prvo i drugo dete, odnosno 2 godine za treće i svako naredno dete.

Porodiljsko obuhvata:

1. porodiljsko odsustvo – otvara se najranije 45 dana pre termina za porođaj, a najkasnije (obavezno) 28 dana pre termina za porođaj i traje do navršenog trećeg meseca deteta

2. odsustvo sa rada radi nege deteta – nadovezuje se automatski na porodiljsko odsustvo i završava se istekom 365 dana od dana otvaranja porodiljskog odsustva

Zašto postoji podela na ova dva vremenska intervala?
Smisao porodiljskog odsustva je psihička i fizička priprema žene za porođaj i oporavak nakon porođaja. Odsustvo sa rada radi nege deteta je usmereno na dete i treba da omogući majci da određeno vreme provede kod kuće sa detetom.
Sve trudnice imaju pravo na porodiljsko odsustvo; pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta imaju samo žene koje rode živo dete.
Nosilac prava na porodiljsko odsustvo je prvenstveno majka osim u nekim specifičnim situacijama kada je majka iz opravdanih razloga sprečena da koristi to pravo (usled teže bolesti, izdržavanja kazne zatvora i sl.), dok nosilac prava na odsustvo sa rada radi nege deteta može biti i otac.
Za otvaranje porodiljskog potrebno je odgovarajućoj službi kod poslodavca dostaviti potrebnu dokumentaciju, na osnovu koje će poslodavac doneti rešenje o otvaranju porodiljskog. Obično se donosi jedno jedinstveno rešenje gde se naznači kada se otvara porodiljsko odsustvo, koliko traje i koliko traje odsustvo sa rada radi nege deteta.
* Često se žene pitaju koliko je minimalno potrebno da se bude u radnom odnosu da bi se ostvarilo pravo na porodiljsko.
Ne postavlja se nikakav uslov u pogledu vremena trajanja radnog odnosa pre porođaja za ostvarivanje prava. Međutim, vremenski period koji je žena provela u kontinuiranom radu pre otvaranja porodiljskog utiče na visinu naknade za porodiljsko.
* Dalje, žene su često u strahu da će dobiti otkaz ako imaju ugovor o radu na određeno vreme i ostanu u drugom stanju. Često se pitaju šta ako za vreme porodiljskog istekne ugovor o radu – da li će ugovor biti produžen, da li poslodavac sme da im da otkaz i sl. Zakon o radu u ovakvoj situaciji štiti ženu od otkaza, a poslodavac je u obavezi da produži ugovor o radu za sve vreme trajanja porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta.”
Pripremila: Brankica Srdić, dipl.pravnik, specijalista za radno pravne odnose

ODGOVORI

Molimo Vas ostavite Vaš komentar
Molimo Vas upište Vaše ime